Farebny kod rezistorov online dating

Posted by / 26-Aug-2017 03:46

Hlavným cieľom právnych predpisov týkajúcich sa schvaľovania vozidiel je zabezpečiť, aby nové vozidlá, komponenty a samostatné technické jednotky, ktoré sú uvedené na trh, poskytovali vysoký stupeň bezpečnosti a ochrany životného prostredia.

Ten istý postup by sa mal uplatňovať na úpravy potrebné na typové schválenie vozidiel určených pre osoby so zdravotným postihnutím.

Mali by sa preto prijať primerané opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby tieto časti alebo vybavenia, ktoré sa môžu dodatočne montovať na vozidlá a ktoré môžu podstatne zhoršiť fungovanie systémov dôležitých z hľadiska bezpečnosti alebo ochrany životného prostredia podliehali kontrole schvaľovacieho orgánu pred tým, než sa ponúknu na predaj.

Tieto opatrenia by mali obsahovať technické ustanovenia o požiadavkách, ktoré tieto časti alebo vybavenie musia spĺňať.

Je dôležité, aby výrobcovia poskytovali majiteľom vozidiel príslušné informácie s cieľom zabrániť nesprávnemu používaniu bezpečnostných zariadení.

Je vhodné, aby sa do tejto smernice zahrnuli príslušné ustanovenia.

farebny kod rezistorov online dating-75farebny kod rezistorov online dating-22farebny kod rezistorov online dating-43

Skúsenosti ukazujú, že ak sa zistili nedostatky v existujúcich právnych predpisoch, mali by sa bezodkladne prijať primerané opatrenia na účely zabezpečenia lepšej ochrany účastníkov cestnej premávky.

One thought on “farebny kod rezistorov online dating”